Position: ENGLISH >> Academic staff
 

Principal Investigators

Xiaoyun Wang Professor xywang@sdu.edu.cn
Jianya Liu Professor jyliu@sdu.edu.cn
Yuliang Zheng Professor yzheng@uncc.edu
Haiyang Wang Professor why@sdu.edu.cn
Qingzhong Li Professor lqz@sdu.edu.cn
Qiuliang Xu Professor xql@sdu.edu.cn
Xianmeng Meng Professor mxmeng@gmail.com
Meiqin Wang Associate Professor mqwang@sdu.edu.cn
Mingqiang Wang Associate Professor wangmingqiang@sdu.edu.cn
Qiumei Sun Associate Professor mei@sdu.edu.cn
Hongbo Yu  Associate Researcher yuhongbo@tsinghua.edu.cn
Fanyu Kong Associate Professor fanyukong@sdu.edu.cn
 Guoyan Zhang Lecturer guoyanzhang@sdu.edu.cn
 Puwen Wei Lecturer pwei@sdu.edu.cn
 Wei Wang Lecturer weiwangsdu@sdu.edu.cn

Technical Staff

Jin Xu Lecturer jinxu@sdu.edu.cn